Armenian Classical Writers

David Turshyan, Librarian, International Languages Department,
 Armenian Classical Writers header
A swift journey through the landscape of Armenian literature

Here is a centuries-old Armenian riddle by Nerses Shnorhali.


No feathers and no wings it has,
Swifter than a bird it flies,
From land to land it tours and turns,
With companions it returns.

Արդ է անթև և անփետուր,
Քան ըզծիծառն երթայ ի սուր,
յԵրկրէ յերկիր շրջի թափուր,
Դառնայ ու գայ՝ բերէ շատ հիւր.

Ard e antev yev anpetur,
Qan yztsitsarrn yerta i sur,
Yerkre yerkir shrji tapur,
Darrna u ga, bere shat hyur.


To solve the riddle, let's set out on a journey to the origins of writing, and enter a time when writing was carved on stone.

In Armenian, the verb to carve - քերել /qerel/- originating from the sound it makes when carving a քար /qar/ - has given birth to such words as:

  • grammar - քերականություն /qerakanutyun/
  • grater - քերիչ /qerich/
  • poet - քերթող /qertogh/ (also: grammarian; scholar-creator)

And the root for the word carve - քեր / քր /qer/qr/ - has sparked the word for - գիր / գր /gir/gr/, from which we have:

  • book - գիրք /girq/
  • library - գրադարան /gradaran/
  • literature - գրականություն /grakanutyun/

This root can also be found in words ending with graphy - գրություն /-grutyun/ such as:

  • biography - կենսագրություն / kensagrutyun /
  • geography - աշխարհագրություն / ashkharhagrutyun /
  • paleography - հնագրություն / hnagrutyun /

Is the riddle solved? Armenian Classical Writers gives the answer, as well as offering a swift bilingual journey through the landscape of Armenian literature.


Suggested Readings in Armenian


Book cover for Անահիտ
Անահիտ
Աղայան Ղազարոս

Book cover for Ակսել Բակունց - Իմ գրադարանը
Ակսել Բակունց - Իմ գրադարանը
Նվեր Վիրաբյան

Book cover for Այինկա
Այինկա
Գրիգոր Զոհրապ

Book cover for Հեքիաթներ
Հեքիաթներ
Հովհաննես Թումանյան

Book cover for Ավետիք Իսահակյան - Իմ Գրադարանը
Ավետիք Իսահակյան - Իմ Գրադարանը
Նվեր Վիրաբյան

Book cover for Գթության քույրեր
Գթության քույրեր
Մուրացան

Book cover for Քնքուշ լարեր
Քնքուշ լարեր
Նար-Դոս

Book cover for Պատվի համար
Պատվի համար
Ալեքսանդր Շիրվանզադե

Book cover for Դանիել Վարուժան - Իմ Գրադարանը
Դանիել Վարուժան - Իմ Գրադարանը
Դանիել Վարուժան

Book cover for Մթնշաղի անուրջներ
Մթնշաղի անուրջներ
Տերյան Վահան


 

 

 

Top